środa, 22 marca 2017

Program Pomocy Dzieciom


Poniżej przedstawiam informacje odnośnie naboru wniosków związaną z pomocą dzieciom chorym w szczególności z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

wtorek, 14 marca 2017

Interpelacje międzysesyjne - kwiecień 2017

1. Jakie planowane są działania, w perspektywie najbliższych dwóch lat w kierunku zwiększenia dostępu do usług społecznych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej. W szczególności czy planowane jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, na a) utworzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów np. ze środków Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. b) utworzenie klubów samopomocy i zwiększenie miejsc w istniejącym Środowiskowym Domu Samopomocy c) zwiększenie dostępu do usług asystenckich i usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych
2. Czy prowadzony jest monitoring podejmowanych działań na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Chełma znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
3. Czy planowane jest opracowanie projektu i wystąpienie z wnioskiem o sfinansowanie w.w działań do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do planowanego konkursu dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WL?

środa, 8 marca 2017

Dzień Kobiet


Drogie Panie, Babeczki, Laseczki wszystkiego co najlepsze oraz świętowania przez cały rok. Uśmiechu, radości i pogodności, bądźcie z nami i pozwólcie nam być przy Was :-)