wtorek, 14 marca 2017

Interpelacje międzysesyjne - kwiecień 2017

1. Jakie planowane są działania, w perspektywie najbliższych dwóch lat w kierunku zwiększenia dostępu do usług społecznych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej. W szczególności czy planowane jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, na a) utworzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów np. ze środków Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. b) utworzenie klubów samopomocy i zwiększenie miejsc w istniejącym Środowiskowym Domu Samopomocy c) zwiększenie dostępu do usług asystenckich i usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych
2. Czy prowadzony jest monitoring podejmowanych działań na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Chełma znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
3. Czy planowane jest opracowanie projektu i wystąpienie z wnioskiem o sfinansowanie w.w działań do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do planowanego konkursu dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WL?
W ramach konkursu możliwa będzie realizacja następujących typów projektu: Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym., Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.: a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych. Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego, treningowego i wspieranego. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego Planowany termin naboru wniosków – listopad 2017 r.
4. W związku z bardzo dużą ilością błędnie złożonych wniosków w ostatnim otwartym konkursie ofert  na realizację zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 ust. 1 w/w ustawy, promocji i organizacji wolontariatu, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Proszę o informacje odnośnie a) przyczyny , b) najczęściej popełnianych błędów w złożonych wnioskach, c) informacji jakie kroki zostały podjęte w celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości.
5. Odnosząc  się do sytuacji w ostatnim czasie nagminnego parkowania oraz „rozjeżdżania” ścieżek rowerowych znajdujących się w naszym mieście bardzo proszę o informację odnośnie udzielonych pouczeń jak i udzielonych mandatów karnych kierowcom łamiących przepisy ruchu drogowego przez chełmską Straż Miejską oraz uczulenie ją na zaistniały problem. Dodatkowo proszę o postawienie dodatkowych słupków betonowych uniemożliwiając tym samym wjazd samochodom na ścieżkę rowerową przy ul. Wojsławickiej wzdłuż lasu Borek, wskazanym też by było chociaż częściowe naprawienie ubytków w przyległej jezdni co w dużym stopniu odwiedzie kierowców od korzystania ze ścieżki zamiast z jezdni.
6. Ponawiam swoją interpelację i po raz drugi proszę o  zajęcie się tablicami informacyjnymi stojącymi przy ścieżce rowerowej biegnącej  wzdłuż rzeki Uherki gdyż w dalszym ciągu ich stan pod względem estetyki wizualnej jest bardzo zły.     
7. Ostatnim punktem mojej interpelacji międzysesyjnej są moje sugestie związane z naprawą/ modernizacją ścieżek rowerowych w naszym mieście (treść zawarta w załączniku). W związku z tym zwracam się z prośbą o wskazanie terminu spotkania w Urzędzie Miasta z chełmskimi cyklistami lub objazd ścieżek i na „żywo” odniesienie się do pojawiających problemów zgłaszanych przez rowerzystów.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz